Centrum asistované reprodukce

Naše pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika a IVF centrum profesora Zecha v Plzni

Gynekologicko-porodnická klinika

Foto: Klinika

Gynekologicko - porodnická klinika v Plzni je součástí fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni a představuje pracoviště poskytující vysoce odbornou a kvalitní péči v plném rozsahu oboru gynekologie a porodnictví. Zároveň je i krajským perinatologickým centrem. Moderně vybavené ultrazvukové pracoviště má bohaté zkušenosti s detekcí vrozených vývojových vad v časném stadiu těhotenství a slouží jako superkonziliární pracoviště pro celý západočeský region. Specializované poradny pro riziková těhotenství koncentrují pacientky s největším rizikem a provádí složité diagnostické a léčebné výkony (odběr plodové vody, pupečníkové krve, ...). Každé těhotné je umožněno rodit na sále, který má charakter jednotky intenzivní péče a koncentruje rizikové těhotné a rizikové porody, včetně plodů s extrémně nízkou porodní hmotností. Vyškolený tým porodníků a pediatrů dosahuje každoročně v celostátním měřítku výborných výsledků.

Institut reprodukční medicíny a endokrinologie je součástí gynekologicko - porodnické kliniky a může využívat její lůžkový fond i celé zázemí. V indikovaných případech je trvalá dostupnost hospitalizace, anesteziologické služby i lůžek na jednotce intenzivní péče.

IVF centrum profesora Zecha v Plzni

Foto: Institut

Léčba neplodnosti má na Gynekologicko - porodnické klinice v Plzni dlouholetou tradici. Počátkem roku 2004 došlo k dalšímu vylepšení péče na základě navázání spolupráce se zahraničními renomovanými pracovišti a přestěhování se do nově rekonstruovaných a špičkově vybavených prostor.

V současné době je tedy náš tým součástí mezinárodního seskupení odborníků pro reprodukční medicínu a endokrinologii v ČR, Rakousku, Itálii a Švýcarsku a vědeckých pracovníků, lékařů a zdravotníků Gynekologicko - porodnické kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, jehož přednostou je doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.

Tento mezinárodní tým odborníků spolu každodenně on-line spolupracuje a společně léčí přes 2000 párů ročně. Dlouholeté bohaté zkušenosti, neustálé vzdělávání, dennodenní kontrola a zpětná vazba umožňuje zajištění nejvyšší kvality a užití nejnovějších poznatků při léčbě každého páru. Kvalita je zaručena i certifikací ISO 9001.

V čele celého seskupení stojí Univ. Prof. Dr. Med. Herbert Zech, předseda Rakouské společnosti pro reprodukční medicínu a endokrinologii (email: zech@ivf.at).

S institutem velice úzce spolupracuje i mezinárodně uznávaná odbornice na reprodukční imunologii Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc. a její specializovaná laboratoř (web: www.fnplzen.cz/ulcovagallova).

Trvalý kontakt a nejlepší spolupráce všech odborníků, včetně přímého spojení s Gynekologicko - porodnickou klinikou a Univerzitou Karlovou, zajišťuje optimální kvalitu léčby, umožňuje rozšiřování vědeckých poznatků, kvalitní odborný výzkum a další vzdělávání. Jejich práce a výsledky jsou doloženy četnými publikacemi v renomovaných mezinárodních odborných časopisech a prezentovány na světových lékařských kongresech.

Centrum asistované reprodukce